Regulamin

Regulamin portalu www.wspolnedzieci.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego www.wspolnedzieci.pl, w szczególności w zakresie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagań technicznych koniecznych dla korzystania z tego Portalu, zasad zawierania i rozwiązywania umów oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną w ramach Portalu www.wspolnedzieci.pl, którym jest spółka pod firmą WSPÓLNE DZIECI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-141), przy ul. Promienistej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000450912, posiadająca numer NIP 7792412494, REGON 302349683,

2. Portal – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy pod adresem www.wspolnedzieci, świadczący innowacyjną usługę pozwalającą za pośrednictwem sieci Internet na sprawną komunikację rodzicom osobno wychowującym dzieci w celu pogodzenia obowiązków służących dobru dziecka; portal powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcą drogą elektroniczną w ramach Portalu,

4. Dziecko – dziecko własne lub przysposobione Użytkowników Portalu,

5. Opiekunowie – Użytkownicy Portalu, którym przysługuje władza rodzicielska w stosunku do Dziecka lub Użytkownicy Portalu sprawujący faktyczną pieczę nad Dzieckiem,

6. Rodzina – grupa Użytkowników obejmująca Dziecko (lub Dzieci) oraz Użytkowników, którym przysługuje władza rodzicielska w stosunku do Dziecka lub sprawujących faktyczną pieczę nad Dzieckiem,

7. Konto – prowadzony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika indywidualnie oznaczony za pomocą loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła zbiór zasobów obejmujących dane Użytkownika i informacje o jego działaniach w ramach Portalu, zakładany po dokonaniu przez Użytkownika skutecznej rejestracji w Portalu i umożliwiający skuteczne korzystanie z usług świadczonych przez Portal,

8. Rejestracja – procedura zakładania przez Użytkownika Konta w ramach Portalu,

9. Dane – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika lub osób pozostających pod jego pieczą (Dzieci), bez względu na formę, w której informacje te zostały zapisane lub utrwalone, umieszczone dobrowolnie przez Użytkownika w zasobach Portalu,

10. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.

§ 3

Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Portal, Użytkownik powinien dysponować końcową stacją użytkową wyposażoną w oprogramowanie oraz spełniającą minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie.

2. [Wymagania programowe] Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Portalu w następujących przeglądarkach internetowych, działających pod kontrolą systemów operacyjnych Windows w wersji XP i nowszych oraz MacOS X w wersji 10.6 i nowszych:

a) Google Chrome w wersji 24 i nowszych,

b) Mozilla Firefox w wersji 16 i nowszych,

c) Microsoft Internet Explorer w wersji 9 i nowszych.

3. Uzyskanie dostępu do Portalu za pośrednictwem innego oprogramowania może skutkować utrudnieniem lub brakiem możliwości skorzystania z części lub wszystkich funkcji Portalu.

4. Dla optymalnego działania Portalu oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgromadzonych w nim danych zalecane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji.

5. [Wymagania sprzętowe] Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Portalu na urządzeniach:

o rozdzielczości ekranu minimalnie 1280x800,

z procesorem o prędkości 1.6 GHz lub lepszym,

z pamięcią operacyjną RAM o wielkości minimalnie 2 GB.

6. Jeżeli dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Portal konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej Użytkownika, pobranie, zainstalowanie i korzystanie z tego oprogramowania jest przedmiotem odrębnej umowy między Użytkownikiem, a licencjodawcą tego oprogramowania. Usługodawca będzie udostępniał na stronach Portalu link do strony internetowej licencjodawcy oprogramowania, którego zainstalowanie okaże się konieczne dla prawidłowego korzystania z Portalu.

§ 4

Warunki rejestracji Użytkownika

1. Korzystanie z usług oferowanych przez Portal jest możliwe po dokonaniu rejestracji, która następuje za pomocą formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej Portalu przez podanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) i hasła. które powinno składać się przynajmniej z 8 znaków, w tym cyfry i litery. Zabrania się podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych.

2. Rejestracja jest dobrowolna i może nastąpić wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies (Ciasteczek). Usługodawca bezpłatnie udostępnia Regulamin, Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies przed zawarciem umowy, a także w każdym innym czasie na żądanie Użytkownika, poprzez zamieszczenie treści ww. dokumentów na ogólnodostępnej stronie internetowej Portalu. Sposób udostępniania treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies pozwala na ich pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Użytkownika.

3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracji, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej e-mail zostanie wysłana wiadomość, w której podany będzie sposób potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika i aktywacji Konta. Z chwilą aktywacji Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy między Usługodawcą i Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Portalu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie

4. Dane osobowe Użytkownika podawane podczas rejestracji zapisywane są w Profilu w ramach Konta, do którego Użytkownik otrzymuje dostęp na podstawie indywidualnego loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła.

5. Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Portal zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub w przepisach obowiązującego prawa.

6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia na zasadach przewidzianych w § 11 niniejszego Regulaminu.

7. Wypełniając formularz rejestracji lub dokonując aktualizacji danych w ramach Portalu, Użytkownik potwierdza, iż wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i posiada prawo dysponowania nimi.

8. Użytkownika obciąża obowiązek ochrony loginu i hasła do indywidualnego Konta w ramach Portalu przed osobami trzecimi. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane umożliwiające korzystanie z jego Konta na Portalu, w tym za działania osób, które weszły w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.

§ 5

Zakres Usług oferowanych przez Portal

1. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.

2. W ramach Portalu Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie za pośrednictwem sieci Internet w funkcjonalności Portalu w ramach następujących działów (zakładek) na Koncie Użytkownika:

a) Powiadomienia – dział zawierający informacje dla Użytkownika o zmianach, które nastąpiły na Portalu w ramach Rodziny, której członkiem jest Użytkownik,

b) Kalendarz – dział umożliwiający dodawania przez Użytkowników i monitorowanie dat istotnych w sprawowaniu opieki na Dzieckiem,

c) Finanse – dział umożliwiający Użytkownikom będącym Opiekunami Dziecka na współdecydowanie o wydatkach dotyczących Dziecka, w tym poprzez dodawanie i akceptowanie propozycji zakupu określonych dóbr lub usług,

d) Repozytorium – dział umożliwiający zamieszczenie przez Użytkowników Danych Dziecka w celu ich udostępnienia pozostałym członkom Rodziny; Usługodawca może wprowadzić ograniczenie w zakresie objętości danych umieszczanych w Repozytorium, w tym poprzez określenie maksymalnej objętość plików lub maksymalnej objętość wszystkich danych zamieszczonych w Repozytorium,

e) Decyzje – dział umożliwiający Opiekunkom współdecydowanie o sprawach dotyczących Dziecka, w tym poprzez zamieszczenie informacji o podjętych decyzjach lub sugerowanych decyzjach rodzicielskim w stosunku do Dziecka; decyzje zamieszczane w przedmiotowym dziale mogą być niewidoczne dla Dziecka w ramach Portalu (poprzez oznaczenie przez Opiekuna publikującego decyzję odpowiedniego komunikatu),

f) Porady Rodzicielskie – dział pozwalający na publikowanie przez Użytkowników własnych porad rodzicielskich na Portalu oraz przeglądanie porad rodzicielskich publikowanych przez innych Użytkowników Portalu,

g) Eksperci – dział zawierający porady współpracujących z Portalem ekspertów z dziedziny psychologii, prawa i pediatrii.

3. Ponadto w ramach Konta na Portalu możliwa jest:

a) Edycja ustawień Rodziny poprzez dodawania Opiekuna i Dziecka;

b) Edycja ustawień Profilu Użytkownika,

c) Zapłata opłaty abonamentowej.

4. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika w ramach Portalu są odpłatne na zasadach określonych w cenniku (Załącznik do Regulaminu).

5. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z ww. usług jest udostępnione wyłącznie dla Użytkowników, którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji i posiadają aktywne Konto w ramach Portalu.

§ 6

Zasady korzystania z Portalu

1. Każdy z Użytkowników obowiązany jest korzystać z Portalu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.

2. Niedozwolone są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika w trybie natychmiastowym. Jeżeli w wyniku działań destabilizujących funkcjonowanie Portalu Usługodawca poniósł szkodę, Użytkownik zobowiązany będzie do jej naprawienia na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 7

Prawa i Obowiązki Stron umowy o świadczenie usług

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w ramach Portalu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ciągłości usług wywołane działaniem czynników zewnętrznych będących wynikiem okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść, prawdziwość oraz kompletność danych zawartych w ofertach handlowych otrzymywanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Portalu,

b) sposób korzystania przez Użytkownika z loginu (adres e-mail) i hasła oraz za ewentualne skutki udostępnienia ich osobom trzecim, jak również ich zgubienie lub kradzież,

c) utratę danych Użytkownika spowodowaną działaniem siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

d) brak dostępu do Portalu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika,

e) treści i dane publikowane na Portalu przez innych Użytkowników,

f) skutki zastosowanie się Użytkownika do porad ekspertów publikowanych na Portalu; porady ekspertów mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, zastosowanie się do porad ekspertów nie może być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Usługodawcy lub eksperta.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

5. Każdy Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usług oferowanych przez Portal na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usług zobowiązuje się:

a) umieszczać w zasobach Portalu dane zgodne prawdą, co do których Użytkownik posiada prawo ich udostępniania,

b) powstrzymywać się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności przez zbieranie, archiwizowanie i udostępnianie danych dotyczących tych osób bez ich wiedzy i zgody,

c) nie podejmować działań na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez stosowanie wrogiego oprogramowania mającego na celu bezprawne pozyskanie haseł do Kont lub innych danych osobowych oraz oprogramowania mogącego utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu.

7. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych zamieszczanych w zasobach Portalu, w tym odpowiedzialność wobec osób, których prawa zostały naruszone poprzez wykorzystanie dotyczących ich danych.

8. Zabrania się umieszczania w zasobach Portalu Danych zawierających treści:

a) naruszające dobra osobiste osób trzecich,

b) naruszające obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej,

c) o tematyce erotycznej lub pornograficzne,

d) nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych,

e) nawołujące do popełnienia przestępstwa lub pochwalających popełnienie przestępstwa,

f) propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa.

9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Portal w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest podjąć wszelkie środki zaradcze przewidziane w Regulaminie lub przepisach obowiązującego prawa.

§ 8

Konto Użytkownika

1. Po dokonaniu rejestracji, Usługodawca tworzy dla Użytkownika w ramach Portalu Konto przypisane do loginu (adresu poczty elektronicznej) Użytkownika podanego w toku rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta na stronie internetowej Portalu po zalogowaniu się przy użyciu loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła wskazanych w toku rejestracji.

2. Konto Użytkownika na Portalu obejmuje m.in. Profil zawierający wszystkie dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zawartych w Profilu Użytkownik zobowiązany jest zaktualizować dane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Portalu w ramach działu (zakładki) „Edycja Profilu”.

9. Każdy Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w ramach Portalu.

3. Identyfikacja konta następuje za pomocą loginu, który stanowi adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w toku rejestracji. Usługodawca może odmówić rejestracji Konta jeżeli podany adres poczty elektronicznej został uprzednio zarejestrowany przez innego Użytkownika.

4. Niedopuszczalne jest stosowanie w toku rejestracji loginu (adresu poczty elektronicznej):

a) którego treść naruszałaby prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste lub prawa autorskie lub prawa pokrewne Usługodawcy, innych Użytkowników albo osób trzecich,

b) zawierającego słowa powszechnie uznawane za obelżywe,

c) naruszającego przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Usługodawca może zablokować Konto użytkownika w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa,

b) ujawnienia działań Użytkownika na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników Portalu,

c) zamieszczenia przez Użytkownika w zasobach Portalu nieprawdziwych danych,

d) zgłoszenia przez innego Użytkownika, osobę trzecią, instytucję lub organ powołany do ścigania przestępstw uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa,

e) nieuiszczenia przez Użytkownika opłat abonamentowych po upływie bezpłatnego okresu korzystania z Portalu.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub usunięci danych zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu bez jednoczesnego blokowania Konta, jeżeli uzna je za sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§ 9

Odpłatność świadczonych usług

1. Korzystanie przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Portalu jest bezpłatne w okresie 1 miesiąca do dnia Rejestracji potwierdzonej aktywacją Konta Użytkownika.

2. Wysokość opłat abonamentowych za dostęp do pełnej funkcjonalności Portal określa Cennik stanowiący Załącznik do Regulaminu.

3. Wszystkie opłaty abonamentowe w Cenniku podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych na zasadach określonych w § 14 Regulaminu (Zmiana Regulaminu).

5. W przypadku zmiany wysokości opłat abonamentowych, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny obowiązującej w chwili zamówienia określonego abonamentu.

6. Opłaty abonamentowe są regulowane w systemie płatności mobilnych PayU.

7. O skutecznym dokonaniu zapłaty opłaty abonamentowej Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą powiadomienia w ramach Konta Użytkownika.

8. W przypadku nieprzedłużenia przez Użytkownika okresu abonamentowego, Usługodawca ma prawo zablokować Konto Użytkownika w zakresie dostępu do funkcjonalności Portalu, poza możliwością dokonania płatności w zakresie opłaty abonamentowej.

§ 10

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać łączącą go z Usługodawcą umowę w zakresie usług świadczonych w ramach Portalu.

2. Umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu poprzez przesłanie do Usługodawcy przez Użytkownika rezygnacji w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w toku rejestracji do Portalu. Potwierdzenie rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

3. Usługodawca może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie wymaga uzasadnienia przez Usługodawcę.

4. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 8 ust. 5 Regulaminu, stanowiących podstawę do zablokowania konta Użytkownika.

5. Oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy z podaniem ważnych powodów lub o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

6. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Usługodawca zablokuje dostęp do konta Użytkownika w ramach Portalu do czasu jego ostatecznego usunięcia.

7. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik powoduje, iż ponowna rejestracja Użytkownika do Portalu jest niemożliwa bez zgody Usługodawcy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 poz. 1225 ze zm.). Termin do odstąpienia od umowy liczy się od dnia jej zawarcia.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza przesłanego Użytkownikowi przez Usługodawcę na żądanie Użytkownika zgłoszone w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy lub bezpośrednio w formie elektronicznej w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy.

4. Za rozpoczęcie świadczenia usług, o którym mowa powyżej w ust. 2 uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności po dokonaniu rejestracji Konta, stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Portalu.

§ 12

Dane osobowe i Polityka Prywatności

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w toku rejestracji do Portalu. Podane przez Użytkowników dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz na zasadach przewidzianych w Polityce Prywatności.

2. Treść dokumentu Polityki Prywatności Usługodawca publikuje na stronie internetowej Portalu.

§ 13

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku gdy:

a) usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) nie jest możliwe korzystanie z oferowanej przez Portal usługi albo występują ku temu przeszkody powodujące znaczne utrudnienia,

- Użytkownik może skierować do Usługodawcy reklamację.

2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w formie zwykłej pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń zgłaszanych przez Użytkownika. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji lub ich uszczegółowienie, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia w trybie, o którym mowa w ust. 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą informacji zamieszczonej w dziale „Powiadomienia” na Koncie Użytkownika lub za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

5. Rozstrzygnięcie reklamacji jest ostateczne. Reklamacja zgłoszona przez tego samego Użytkownika i dotycząca sprawy uprzednio rozstrzygniętej w trybie postępowania reklamacyjnego zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

6. Usługodawca pozostawi również bez rozpoznania reklamacje dotyczące usług świadczonych, oferowanych lub reklamowanych przez inne podmioty za pośrednictwem Portalu. Usługodawca nie ma w tym zakresie obowiązku przekazania reklamacji do podmiotu właściwego do ich rozpoznania.

§ 14

Zmiana Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej w drodze elektronicznej z Użytkownikiem w zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Portalu.

2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu stosowne zawiadomienie zostanie przesłane zarejestrowanym Użytkownikom na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez nich w toku rejestracji lub za pomocą informacji opublikowanej w dziale „Powiadomienia” na Koncie Użytkownika, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W zawiadomieniu Użytkownik zostanie powiadomiony o prawie wypowiedzenia umowy oraz o trybie skorzystania z tego uprawnienia.

4. Zmiana postanowień Regulaminu staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być jednak krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Portalu zmienionej treści Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie treści Regulaminu.

5. W razie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika ze względu na zmianę treści Regulaminu, umowa rozwiązuje się z upływem dnia poprzedzającego wejście w życie zmienionej treści Regulaminu.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami).

2. Dokonując rejestracji do Portalu Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest dla niego jednoznaczna i została przedstawione w sposób dla niego zrozumiały. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………… 2014 r.

Załącznik do Regulaminu

CENNIK PORTALU
www.wspolnedzieci.pl

 

Okres Abonamentowy - Opłata Abonamentowa

90 dni - 30,74 zł

180 dni - 49,19 zł

365 dni - 86,09 zł

W ramach przedłużania okresu abonamentowego możliwe jest skorzystanie z Kuponów rabatowych dostępnych u partnerów Portalu. Warunki realizacji Kuponu uregulowane są odrębnie w ramach danej akcji promocyjnej.