Polityka Prywatności

Polityka prywatności portalu www.wspolnedzieci.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Do niniejszego dokumenty mają bezpośrednie zastosowanie definicje pojęć przewidziane w § 2 Regulaminu Portalu www.wspolnedzieci.pl, zwanego dalej Regulaminem.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 101, poz. 926 ze zm.).

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

a) Imię i nazwisko,

b) Adres e-mail.

4. Dane osobowe inne niż wskazane w punktach 1 i 2 powyżej publikowane są na Portalu przez Użytkownika wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego rodzaju dane zostaną zamieszczone w Portalu. Jedyne świadczenie Usługodawcy w zakresie danych publikowanych lub zamieszczanych na Portalu samodzielnie przez Użytkownika sprowadza się wyłącznie do udostępnienia Użytkownikowi przestrzeni dyskowej pamięci serwera do ich przechowywania na Portalu, w szczególności nie podlegają one utrwalaniu w jakikolwiek inny sposób, powielaniu, przekazywaniu w sposób inny niż na żądanie Użytkownika.

§ 2

Dane przetwarzane automatycznie

1. Serwery obsługujące Portal internetowy mogą automatycznie zbierać następujące dane w postaci dzienników zdarzeń (ang. log file):

a) data i godzina interakcji przeglądarki internetowej Użytkownika z serwerem,

b) adres IP komputera Użytkownika,

c) nazwa domenowa (DNS) skojarzona z adresem IP przez Użytkownika lub jego dostawcę usług internetowych,

d) typ przeglądarki oraz inne dane udostępnione przez nią w ramach nagłówka User-Agent,

e) adres przeglądanej strony,

f) adres pobieranego pliku.

2. Dane zbierane automatycznie przez serwery będą wykorzystywane i przetwarzane w celach diagnostyki działania Portalu, wykrywania nadużyć oraz w celach statystycznych. Przetwarzanie numeru IP dotyczy wyłącznie tego jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.

§ 3

Mechanizm Cookies (Ciasteczka)

1. Portal korzysta z mechanizmu Cookies (Ciasteczka), pozwalającego na zapisywanie przez serwer niewielkich ilości danych w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Szczegółowe zasady stosowania Cookies w ramach Portalu reguluje Polityka Cookies (Ciasteczek) Portalu www.wspolnedzieci.pl.

§ 4

Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach marketingowych, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług, w rozumieniu Regulaminu.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane publikowane przez niego w ramach funkcjonalności Portalu są udostępniane do wiadomości innych Użytkowników w ramach Rodziny utworzonej przez Użytkownika. Część danych publikowanych przez Użytkownika (np. porady rodzicielskie) stanowi dane publiczne udostępniane wszystkim innym Użytkownikom. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie odpowiada Usługodawca.

§ 5

Zmiana Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronach Portalu. O opublikowaniu nowej Polityki prywatności Użytkownik zostanie powiadomiony przez wysłanie wiadomości na podany przez niego adres e-mail lub w ramach powiadomienia na Profilu Użytkownika na Portalu.