Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Reprezentacja małoletniego w umowie darowizny pomiędzy dzieckiem i jednym z rodziców.

Jeden z rozwiedzionych małżonków planuje darować na rzecz małoletniego wspólnego dziecka nieruchomość lokalową. Kto reprezentuje dziecko przy czynności darowizny przyjmując, iż obojgu małżonkom przysługuje władza rodzicielska?

Co do zasady to rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Powyższa reguła nie ma jednak charakteru absolutnego. Ustawodawca przewidział bowiem dwa istotne wyjątki od zasady reprezentacji rodziców w stosunku do małoletnich dzieci. Mianowicie żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka: (1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską, a także (2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem, a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania. W sytuacji, gdy żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka, wówczas sąd opiekuńczy ustanawia przedstawiciela w osobie kuratora. Przedmiotem niniejszego zagadnienia jest czynność prawna pomiędzy dzieckiem, a jednym z małżonków. Darowizna jest bowiem dwustronną umową, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Potencjalnie zatem darowizna mieszkania, jako czynność pomiędzy dzieckiem, a jednym z rodziców podlega wyłączeniu z ogólnej zasady reprezentacji dziecka przez rodziców. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w ramach umowy darowizny małoletnie dziecko otrzymuje bezpłatne przysporzenie kosztem majątku jednego z rodziców. W związku z powyższym, umowa darowizny mieszkania na rzecz małoletniego dziecka, jako forma bezpłatnego przysporzenia jego majątku, nie będzie wymagała ustanowienia kuratora dla reprezentacji dziecka przy tej czynności. Przy zawieraniu przez jednego z rozwiedzionych małżonków umowy darowizny mieszkania na rzecz wspólnego dziecka może być ono reprezentowane przez drugiego małżonka, któremu przysługuje władza rodzicielska.

Podstawa prawna:

art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Poprzeni artykuł w tej kategorii

Alimenty za czas wakacji u drugiego z rozwiedzionych rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01

Następny artykuł w tej kategorii

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?
Marta Otto 2015-12-15