Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z powodu niewłaściwego jej wykonywania.

Jeżeli władza rodzicielska jest nieprawidłowo wykonywana, jakie działania uprawniony jest podjąć sąd opiekuńczy.

Sąd opiekuńczy orzekając w sprawach władzy rodzicielskiej kieruje się wartością nadrzędną w tym wypadku tj. dobrem dziecka. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie, w celu ochrony interesów dziecka. Sąd opiekuńczy może w szczególności zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Ponadto sąd jest uprawniony określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun. Sąd orzekając może również poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, a także skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi. Najdalej idącą ingerencją w życie rodziny jest umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Sąd może również powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zakresie majątku dziecka sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Podstawa prawna: Art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Poprzeni artykuł w tej kategorii

Alimenty za czas wakacji u drugiego z rozwiedzionych rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01

Następny artykuł w tej kategorii

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?
Marta Otto 2015-12-15