Piotr Gębiak
Piotr Gębiak 2014-09-01

Odbiór wynagrodzenia męża przez żonę.

Małżonek z powodu choroby nie może odebrać osobiście należnego mu wynagrodzenia (zakład pracy prowadzi rozliczenia z pracownikami tylko w gotówce). Jednocześnie środki są potrzebne na bieżące utrzymanie rodziny. Czy małżonka może w imieniu męża odebrać wynagrodzenie?

Zgodnie z generalną zasadą w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Dla skutecznego działania przez jednego małżonka w imieniu drugiego konieczne jest więc wystąpienie przemijającej przeszkody, przez co należy rozumieć przeszkodę wywołaną okolicznościami, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste działanie małżonka reprezentowanego. Jednocześnie przeszkoda ta musi mieć charakter przemijający. Wymagana jest również zgoda małżonka na reprezentację jego interesów przez drugiego współmałżonka, przyjmowana w sposób dorozumiany jako brak sprzeciwu małżonka na zarząd jego majątkiem. W sytuacji, gdy istnieje przemijająca przeszkoda, ale małżonek sprzeciwi się wypłacie wynagrodzenia na rzecz żony, odbiór świadczenia przez współmałżonkę jest niedopuszczalny. Sprzeciw małżonka musi być zakomunikowany osobie wobec której drugi małżonek podejmuje działania. Względem osób trzecich sprzeciw jest bowiem skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

Podstawa prawna: Art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


O autorze

Piotr Gębiak

Radca prawny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, część studiów prawniczych odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar praktyki i zainteresowań zawodowych: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spółek handlowych.


  1. Przejdź do:
  2. Porady ekspertów
  3. Prawo

Poprzeni artykuł w tej kategorii

Alimenty za czas wakacji u drugiego z rozwiedzionych rodziców.
Piotr Gębiak 2014-09-01

Następny artykuł w tej kategorii

Czy sąd zapyta małoletnie dziecko, z kim chciałoby mieszkać?
Marta Otto 2015-12-15